1% a HECSMSZ-nek

Ajánlja adója 1 %-át a Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége javára! 


Adószámunk: 19082208-2-06

"A Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetség köszönetét fejezi ki azok részére akik 2016. évi személyi jövedelem adójuk 1-%-át a szövetség részére ajánlották fel. A befolyt összeg  37. 841.- Ft, melyet a a szövetség vízpartok takarítására, szemét szállítás finanszírozására fordított."

 

Év

Összeg (Ft)

Felhasználás jogcíme

2016.

37.841.- Környezetvédelemi nap – szemét szállítás
2015. 58.725.-

Környezetvédelemi nap – szemét szállítás

2014. 49.179.-

Környezetvédelemi nap – szemét szállítás

2013. 56.577.-

Környezetvédelemi nap – szemét szállítás

2012.

56.409.- Környezetvédelemi nap – szemét szállítás

2011.

36.175.- Környezetvédelemi nap – szemét szállítás
2010.

33.647.-

Környezetvédelemi nap – szemét szállítás

 


Útmutató adófizetők részére - 1% felajánlásához


Ki ajánlhatja fel személyi jövedelemadója 1 %-át?

Az a magánszemély, akinek adófizetési kötelezettsége van, s jövedelemadóját határidőre maradéktalanul befizeti az APEH-nek, vagy részletfizetési, vagy fizetési halasztási engedélye van az APEH-től.

Mit kell tartalmaznia az adózó nyilatkozatának?

A magánszemély nyilatkozatban rendelkezhet befizetett adójának egy százalékáról valamely a 1996. évi CXXVI. törvényben meghatározott szervezet javára. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a választott szervezet adószámát és tartalmazhatja (de nem kötelező!) a szervezet nevét is.

Csak egy nonprofit szervezetet lehet egyszerre ezen az úton adományhoz juttatni és a befizetett adó 1%-áról csak teljes egészében lehet rendelkezni. Az egyházakkal és a kiemelt költségvetési irányzattal kapcsolatosan külön, a befizetett adó további 1%-ának tekintetében lehet nyilatkozni. Az adófizető azonban összesen két külön-külön nyilatkozatot tehet, egy nonprofit szervezet (vagy a törvényben nevesített további szervezetek) és egy egyház/kiemelt költségvetési előirányzat javára (1+1%). Az APEH-nek megküldött nyilatkozat tartalma adótitoknak minősül, melyet az APEH öt évig tárol.
Milyen formában kell nyilatkozni?

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. 5. § (1) bek. alapján a magánszemély számára az alábbi lehetőségek adottak:

Az adózónak a következő lehetőségei vannak a nyilatkozat tételre:

 • a rendelkező nyilatkozatot (nyilatkozatokat) tartalmazó borítékot lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban személyesen vagy postán is eljuttatja a meghatározott határidőig (május 20.) az adóhatóságnak.
 • a személyi jövedelemadó bevallásával együtt a nyomtatványgarnitúra részét képező “perforált” íven nyilatkozik (külön-külön nyilatkozat van a két különböző 1%-nak), melyet majd az adóhatóság választ le a perforálás mentén, az adózónak nem kell letépnie és külön borítékba helyeznie!
 • a rendelkező nyilatkozatot (nyilatkozatokat) tartalmazó borítékot az adóbevallási csomagjában helyezi el. A nyilatkozatot lezárt, normál postai borítékba kell helyezni. A nyilatkozatnak a borítékkal azonos méretű lapon kell lennie, de nem szükséges a formanyomtatvány. A borítékra rá kell írni az adóazonosító jelét.
 • munkáltatói adómegállapítás esetén, a munkavállaló az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon (vagy azzal egyező adattartalmú lapon) megtett rendelkező nyilatkozatát lezárt, adóazonosító jelével ellátott, ragasztott felületére átnyúlóan saját kezűleg aláírt postai borítékban elhelyezve juttatja el a munkáltatóhoz legkésőbb 10 nappal a határidő (május 20) előtt, tehát május 10-ig. A munkáltató kísérőjegyzéket készít, amely tartalmazza a rendelkező nyilatkozatot tevő személyek nevét, adóazonosító jelét és a boríték átadását igazoló aláírását. A munkáltató a rendelkező nyilatkozat tartalmát nem ismerheti meg, az azt tartalmazó borítékot sértetlen állapotban, a kísérőjegyzékkel együtt, május 20-ig zárt csomagban küldi meg az adóhatóságnak.
 • a rendelkező nyilatkozatot (nyilatkozatokat) tartalmazó borítékot az adóhatósági adómegállapítás esetén az adózó nyilatkozatához csatolva küldi meg az adóhatóságnak,
 • illetőleg elektronikus űrlapját (0853 számú űrlap és az ahhoz kapcsolódó 08egysza nevű rendelkező nyilatkozat) az elektronikus úton benyújtott személyi jövedelemadó-bevallás benyújtására előírt határidőig küldi meg az adóhatóságnak.


Mit tesz az APEH az adózó nyilatkozatának kézhezvétele után?

Az APEH a borítékot kódjellel látja el, fel dolgozza, ellenőrzi, illetve őrzi. A rendelkező nyilatkozatok alapján 2009. szeptember 1-ig felhívja az érintett szervezeteket a kedvezményezetti jogosultságot megteremtő nyilatkozatok, illetve egyéb törvényi feltételek 30 napon belüli teljesítésére. A határidő elmulasztása esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 66-67. §-ának előírásai irányadóak, azaz a határidő elmulasztása automatikusan nem eredményez jogvesztést, hanem igazolási kérelemmel és a hiányok egyidejű pótlásával a késedelem kimenthető.

Érvényes rendelkező nyilatkozat esetén az APEH a kedvezményezett szervezet által benyújtott nyilatkozatok benyújtásától számított 30 napon belül, de legkésőbb 2009. december 15-ig köteles átutalni a felajánlott 1%-ot a címzettnek. Ha az APEH 2009. december 15-ig a rendelkező magánszemélyt az APEH érdekkörébe tartozó érvénytelenségről nem értesíti és az általa megjelölt kedvezményezett szervezet az APEH internetes holnapján közzétett tájékoztatóban szerepel, akkor a kérelmet teljesítettnek kell tekinteni. Ha a rendelkező nyilatkozatban foglalt kérelem a kedvezményezettel kapcsolatos körülmény miatt érvénytelennek minősül, akkor az APEH az adózót az indok megjelölése és határozat elfogadása nélkül, az elutasítást követő 30 napon belül értesíti.


Útmutató nonprofit szervezetek részére – SZJA 1% fogadása


Milyen feltételeknek kell megfelelnie annak a nonprofit szervezetnek, amely részesülni akar az 1 %-ból?

A következő nonprofit szervezetek részesülhetnek az adózók 1%-os felajánlásaiból:

 • Társadalmi szervezet és alapítvány, melyet a bíróság a rendelkező nyilatkozat évének első napját megelőzően legalább két évvel jogerősen nyilvántartásba vett (tehát 2007. január 1. előtt);
 • Olyan kiemelkedően közhasznú alapítvány, társadalmi szervezet és közalapítvány, amelyet a bíróság a rendelkező nyilatkozat évének első napja előtt legalább egy évvel – vagy ez idő letelte előtt, amennyiben az 1) pontban foglalt feltételeknek egyébként megfelel –, kiemelkedő közhasznú szervezetként jogerősen nyilvántartásba vett és az alapszabálya, illetőleg az alapító okirata szerint a rendelkező nyilatkozat(ok) évét megelőző év első napja óta megszakítás nélkül - a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (továbbiakban: Ksztv.) 26. § c) pontjában meghatározott - közhasznú tevékenységgel ténylegesen foglalkozik.
 • Olyan szervezet, melyet az 1996. évi CXXVI. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló törvény külön nevesít, vagy országos hatókörű szakmúzeum, vagy szakgyűjtemény;
 • Olyan könyvtári, levéltári, múzeumi és egyéb kulturális, illetve alkotó- és előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezet, amely a rendelkező nyilatkozat évének első napja előtti három év valamelyikében a helyi önkormányzattól, az országos, illetve a helyi kisebbségi önkormányzattól, vagy a központi költségvetéstől egyedi támogatásban részesült és nem sorolható az itt említett egyéb kedvezményezett csoportok valamelyikébe;
 • Olyan felsőoktatási intézmény, melyet a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Törvény 1. számú melléklete felsorol.

Ahhoz, hogy a megkívánt feltételeknek megfelelő társadalmi szervezet, alapítvány és közalapítvány valóban az 1% kedvezményezettje lehessen, néhány további feltételnek is meg kell felelnie:
(a) belföldi (magyarországi) székhellyel rendelkezik;
(b) működése a magyarországi lakosság vagy a határon túli magyarság érdekeit szolgálja;
(c) nyilatkozik arról, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem végez, azaz pártpolitikai tevékenységet nem folytat, országgyűlési képviselői választáson, valamint megyei és fővárosi önkormányzati választáson képviselőjelöltet nem állít, továbbá szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A szervezetnek nyilatkoznia kell arról is, hogy alapszabályát, illetve alapító okiratát ennek a feltételeknek megfelelően módosította (és a módosítást a bíróságra benyújtotta);
(d) nyilatkozik arról, hogy a rendelkező nyilatkozat évének augusztus 1. napja és az általa tett nyilatkozat időpontja között nem volt olyan lejárt esedékességű köztartozása, amelyre fizetési halasztást vagy részletfizetési kedvezményt nem kapott;
(e) nyilatkozik arról, hogy előző év január 1-jétől megszakítás nélkül, ténylegesen közhasznú tevékenységet folytat és eleget tesz minden rá vonatkozó jogszabályi rendelkezésnek.

Az APEH a magánszemélyek rendelkező nyilatkozata alapján legkésőbb az adott év szeptember 1. napjáig (jelen esetben legkésőbb 2009. szeptember 1-ig) felhívja a kedvezményezett szervezeteket a fentiekben felsorolt feltételek és nyilatkozatok teljesítésére. A felhívásnak 30 napon belül kell eleget tenni. A határidő elmulasztása esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 66-67. §-ának előírásai irányadóak, azaz a határidő elmulasztása automatikusan nem eredményez jogvesztést, hanem igazolási kérelemmel és a hiányok egyidejű pótlásával a késedelem kimenthető.

Mit tegyen tehát az a nonprofit szervezet, amely kedvezményezett kíván lenni?

A magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1%-ából részesülni kívánó szervezet:

 • ismerje meg alaposan az 1996. évi CXXV. törvényt a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról (az esetleges utólagos módosításokkal együtt);
 • ismertesse meg potenciális támogatóival az 1% felajánlásának lehetőségét, és mindenképpen hozza tudomásukra az adószámát;
 • ellenőrizze, hogy a szervezet megadott neve és adószáma pontos megfelelője a hivatalos, nyilvántartott adatoknak az APEH adatbázisában (az adatbázisban jelenleg az áfaalanynak minősülő szervezetek ellenőrizhetőek);
 • Az APEH felhívását követő 30 napon belül nyilatkozzon, hogy a székhelyre, a működésre, a közvetlen politikai tevékenységtől való tartózkodásra, illetve a pártoktól való szervezeti függetlenségre, valamint a köztartozásokra vonatkozó feltételeknek (lásd 1. pont) eleget tesz. A nyilatkozatok megtételére és egyéb feltételek teljesítésére az érdekelteket az APEH legkésőbb 2009. szeptember 1-ig felhívja. A felhívásnak 30 napon belül kell eleget tenni (lásd 1. pont). Késedelem esetén a határidő lejártától számított nyolc napon belül igazolási kérelem terjeszthető elő, azaz ha a késedelemnek menthető és igazolható okai vannak, akkor a szervezet nem veszti el az felajánlott 1%-okra vonatkozó jogát. A határidő elmulasztása esetén az igazolási kérelemmel egy időben pótolni kell az elmulasztott cselekményt is. Tekintve, hogy a létesítő okirat módosítására a 30 nap kevés lehet, ezért célszerű a módosítást idejekorán elvégezni és azt a bíróságra haladéktalanul benyújtani.Az APEH 2009-től nem küldi el a nyilatkozatok megtételéhez szükséges adatlapot, hanem azt ettől az évtől kezdve az adóhivatal honlapjáról lehet letölteni (0937A sz. lap). A kitöltés után háromféle benyújtási mód közül választhat a civilszervezet: vagy személyesen juttatja el az adóhatósághoz, vagy postán küldi el, vagy az ügyfélkapun keresztül, online nyújtja be.Mit kell tennie a kedvezményezett szervezetnek, mely 1%-ot kapott?

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXV. törvény módosítása 2008. január 1-én lépett hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit első alkalommal a 2007. évi jövedelemadó bevalláshoz és azt helyettesítő adómegállapításhoz fűzött rendelkező nyilatkozatoknál kell alkalmazni.


Mire használhatja fel a szervezet a kapott 1%-ot?

 

 • Közcélú tevékenységre (szervezet létesítő okiratában alaptevékenységként meghatározott)
 • Működésre (együttes összege az évente kiutalt költségvetési támogatás 30%-át nem haladhatja meg) Különösen az alábbiak vehetők figyelembe:
  • Bérköltség
  • Székhely, működési hely − kivéve, ha az valamely alapító, tag, vezető tisztségviselő, alkalmazott vagy ezek közeli hozzátartozójának magánlakása is egyben − fenntartásával és működtetésével kapcsolatos költségek; (különösen az ingatlan bérleti díja és a kedvezményezettet terhelő közműdíjak)
  • Postaköltségek, telefon-, internetszolgáltatás alapdíja (kommunikációs költségek)


Mit kell tennie a szervezetnek a kapott 1% felhasználása után?

2009-től a civilszervezeteknek nem költséges sajtóközleményben, hanem egy erre a célra létrehozott adatlapon kell az 1%-ok felhasználásáról nyilatkozniuk. A változás azt a célt szolgálja, hogy a kapott összegekkel átláthatóbban, és külön költségek nélkül tudjanak a civilszervezetek elszámolni.

A civilszervezeteknek az APEH oldaláról kell letölteniük a „08KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerinti a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásról” elnevezésű adatlapot. Majd kitöltve azt, október 31-ig kizárólag elektronikus úton kell beküldeni az APEH részére az Ügyfélkapun keresztül.

Az adatlap mellé az ABEV programot is le kell töltenie azoknak, akik a közzétételi kötelezettségüknek eleget kívánnak tenni, mert az adatlap kizárólag ezen programon kerül tölthető ki. Előnye, hogy a program útmutatót, és hibajelzést is ad, ha nem helyesen töltik ki a lapot.

Az adatlapon meg kell adni, a szervezet hivatalos adatait, egy táblázatban a kiutalt 1%-os összeg felhasználási módját (2009-ben a 2008. év végén kiutalt 1%-os támogatást), majd írásban is be kell mutatni, hogy mire költötte a civilszervezet, vagy intézmény a kapott összeget. Bár a tárgyév, melyről el kell számolni, mindig az adott 1% kiutalását követő évet jelenti, amennyiben a szervezet/intézmény megkezdte a pénz elköltését még a kiutalás évében, akkor azt is bele kell számolni.

A pénzügyi adatoknál külön kell tételezni a működésre (mely a teljes összeg max. 30%-a) illetve a célszerinti tevékenységre használt összeget, valamint a még el nem költött részt a tovább tartalékolt rovatban kell megjeleníteni.

A kitöltött, kész lapot a „Kapcsolat az Ügyfélkapuval” fül alatti „Elektronikus küldés Ügyfélkapun keresztül” felirat megnyomása után tudjuk benyújtani az APEH-nak, amennyiben a civilszervezet/intézet már érvényes regisztrációval rendelkezik a http://www.magyarorszag.hu/ oldalon.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM) az APEH által továbbított közleményeket a civilszervezetekkel foglalkozó honlapján november 30-tól legalább 1 évig ingyenesen teszi közzé. Azon kedvezményezettek, amelyek saját honlappal rendelkeznek, az 1% felhasználásáról szóló közleményüket el kell helyezzék azon legkésőbb december 15-ig, és azt onnan 1 évig el nem távolíthatják.

 


 


 


MAGYAR HORGÁSZKÁRTYA

SZOLUNÁRIS NAPTÁR

ORSZÁGOS VÍZJELZŐ SZOLGÁLAT

 ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

 

 

 

  
© 2017-2020 Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége

Keresés