Az Állami Horgászvizsgáról…

 

Magyarországon a gyermekhorgászok: 3 éves kortól az adott év december 31. napjáig a 15. életévét be nem töltött személyek; az állami horgászjegyet alanyi jogon, díjmentesen válthatják ki, előzetes horgászregisztráció és gondviselő regisztráció teljesítése után.
Így a gyermekhorgászok részére az Egységes Horgászokmány (állami horgászjegy és fogási napló) díja mindösszesen 300 Ft-ba kerül.

15 éves kor felett az állami horgászjegy kiváltásának első feltétele a meglévő horgászregisztráció és a sikeres állami horgászvizsga, ezt követi a kötelező szervezeti tagság igazolása. 

Az állami horgászvizsga díjmentes! (Jelentkezés kötelező feltétele a www.mohosz.hu oldalon vagy tagegyesületben történő horgászregisztráció! A horgászvizsga letétele alól a halgazdálkodási hatóság felmentést ad azon értelmi fogyatékos személy részére, akinek a törvényes képviselője az állapotát igazoló okmányokat benyújtja.)

A horgászati szabályokból felkészült gyermekek részére lehetőség nyílik, már 10. életévük betöltése után horgászvizsgát tenni, de ezt követően őket már ifjúsági horgásznak kell tekinteni és a más jogszabályokban meghatározott díjkedvezményekre jogosultak.

Állami horgászvizsga megszervezésére és lebonyolítására jogszabályban meghatározott keretek között a szakminisztérium a Magyar Országos Horgász Szövetséget bízta meg. Az országos szövetség a vizsgáztatási jogát azon megyei szervezetein keresztül gyakorolja, akik vállalják megfelelő végzettségű szakemberekből álló vizsgabizottság(ok) felállítását és a vizsgáztatás menetének teljes lebonyolítását és adminisztrációját.

Állami horgászvizsgát tenni a vizsgabizottságok által előzetesen meghirdetett helyeken és vizsganapon lehet.

Csongrád megyei vizsgahelyszínek és időpontok  ITT  olvashatók!

 

A horgászvizsgára feltétlenül hozni kell:

 • a személyi igazolványt és lakcím kártyát, valamint az
 • adó kártyát.

A horgászvizsgára való jelentkezés előfeltétele a HORINFO rendszerbe történő előzetes horgászregisztráció elvégzése. Kiskorúak esetében ez csak a törvényes képviselő regisztrációjával együtt végezhető el. Így nem csak a vizsgázó, de a törvényes képviselő adókártyájára is szükség van. Ha a törvényes képviselő már korábban regisztrált horgász, úgy a kiskorú vizsgázó mellé regisztrálható.

 

A vonatkozó jogszabályok szerint az állami horgászvizsgán a következő ismeretekről kell számot adni:

 • a halgazdálkodási és halvédelmi jogszabályokról;
 • a Magyarországon élő halfajok meghatározásáról,
 • főbb biológiai jellemzőiről; az alapvető horgászmódszerekről;
 • a horgászzsákmánnyal való kíméletes bánásmódról;
 • a vízparti és a csónakból történő horgászat legfontosabb biztonsági szabályairól;
 • a halászati őrzés horgászokat érintő alapvető ismereteiről;
 • a horgászattal kapcsolatos legfontosabb vízügyi,
 • természet- és környezetvédelmi szabályokról;
 • az egyesületi tagságból eredő jogokról és kötelezettségekről,
 • a horgász szervezetek szerepéről;
 • a horgászattal kapcsolatos helyszíni hatósági és rendészeti intézkedésekről;
 • a horgászrendi szabályozások szerepéről, valamint a horgászetikáról.

Az elvesztett vagy megsemmisült állami horgászvizsga bizonyítvány pótlására az új bizonyítványt az állami horgászjegy bemutatása esetén megismételt vizsga nélkül is kiállítható.

  

Az állami horgászvizsga díjmentes! 

(Jelentkezés kötelező feltétele a www.mohosz.hu oldalon vagy tagegyesületben történő horgászregisztráció!)

 

 

A horgászvizsga menete

 1. Regisztráció 
  • elektronikus regisztráció - a leendő horgász személyes adatai a HORINFO rendszerbe kell rögzíteni (előzetesen önállóan a www.mohosz.hu, vagy tagegyesületben kerül elvégzésre)
  • papír alapon - személyes adatok felvételre kerülnek a vizsgatörzskönyvbe,
 2. Halfelismerés képekről (édes vizeinkben előforduló őshonos és idegenhonos halfajok és horgászati szempontból fontos adataik: tilalmi idők, méretkorlátozások stb.) 10 halfajból 7 pontos ismertetése szükséges a sikeres vizsgához
 3. Tesztlap kitöltés - 30 kérdés, minden esetben három válasz lehetőség közül kell a helyeset kiválasztani
 4. Tesztlapok kiértékelése,
 5. Sikeres vizsga esetén a horgászvizsga bizonyítvány kiállítása, átadása.

A vizsgabizonyítványt meg kell őrizni, mert később az okmányok elvesztése, más horgászegyesületbe történő átigazolás esetén szükség lehet rá.

 

 

A horgászvizsgára való felkészülést segítő tananyag: ITT ELÉRHETŐ

 

 

Magyarország horgászatot szabályozó, vagy azt érintő jogszabályainak gyűjteménye: 


Horgászat és horgászcélú halgazdálkodás jogi szabályozása:
• 2013. évi CII. törvény a halgazdálkodásról és a hal védelméről
• 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról
• 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról
• 44/2015. (VII. 28.) FM rendelet a halgazdálkodási vízterület különleges rendeltetésűvé nyilvánításának szabályairól (Hatályba lép: 2015.10.01.)

Szervezeti élet:
• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
• 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
• 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről

Halőrzés, halvédelem:
• 2012. évi CXX. törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról
• 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról
• 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról
• 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól

Egyéb, horgászatot érintő jogszabályok:
• 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet a víziközlekedés rendjéről
• 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól
• 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Hatósági eljárási díjak:
• 63/2012 (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól
• 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról

Állategészségügy (halszállítás, haltelepítések):
• 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről

Természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem:
• 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
• 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről (kárókatona gyérítésére vonatkozó szabályokat is tartalmazza!) 
• 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről
• 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről
• 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
• 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről

 

 


 


 


MAGYAR HORGÁSZKÁRTYA

SZOLUNÁRIS NAPTÁR

ORSZÁGOS VÍZJELZŐ SZOLGÁLAT

 ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

 

 

 

  
© 2017-2020 Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége

Keresés