Az Állami Horgászvizsgáról…

 

Magyarországon a gyermekhorgászok: 3 éves kortól az adott év december 31. napjáig a 15. életévét be nem töltött személyek; az állami horgászjegyet alanyi jogon, díjmentesen válthatják ki, előzetes horgászregisztráció és gondviselő regisztráció teljesítése után.
Így a gyermekhorgászok részére az Egységes Horgászokmány (állami horgászjegy és fogási napló) díja mindösszesen 200 Ft-ba kerül.

15 éves kor felett az állami horgászjegy kiváltásának első feltétele a meglévő horgászregisztráció és a sikeres állami horgászvizsga, ezt követi a kötelező szervezeti tagság igazolása. 

Az állami horgászvizsga díjmentes! (Jelentkezés kötelező feltétele a www.mohosz.hu oldalon vagy tagegyesületben történő horgászregisztráció! A horgászvizsga letétele alól a halgazdálkodási hatóság felmentést ad azon értelmi fogyatékos személy részére, akinek a törvényes képviselője az állapotát igazoló okmányokat benyújtja.)

A horgászati szabályokból felkészült gyermekek részére lehetőség nyílik, már 10. életévük betöltése után horgászvizsgát tenni, de ezt követően őket már ifjúsági horgásznak kell tekinteni és a más jogszabályokban meghatározott díjkedvezményekre jogosultak.

Állami horgászvizsga megszervezésére és lebonyolítására jogszabályban meghatározott keretek között a szakminisztérium a Magyar Országos Horgász Szövetséget bízta meg. Az országos szövetség a vizsgáztatási jogát azon megyei szervezetein keresztül gyakorolja, akik vállalják megfelelő végzettségű szakemberekből álló vizsgabizottság(ok) felállítását és a vizsgáztatás menetének teljes lebonyolítását és adminisztrációját.

Állami horgászvizsgát tenni a vizsgabizottságok által előzetesen meghirdetett helyeken és vizsganapon lehet.

Csongrád megyei vizsgahelyszínek és időpontok  ITT  olvashatók!

 

A horgászvizsgára feltétlenül hozni kell:

 • a személyi igazolványt és lakcím kártyát, valamint az
 • adó kártyát.

A horgászvizsgára való jelentkezés előfeltétele a HORINFO rendszerbe történő előzetes horgászregisztráció elvégzése. Kiskorúak esetében ez csak a törvényes képviselő regisztrációjával együtt végezhető el. Így nem csak a vizsgázó, de a törvényes képviselő adókártyájára is szükség van. Ha a törvényes képviselő már korábban regisztrált horgász, úgy a kiskorú vizsgázó mellé regisztrálható.

 

A vonatkozó jogszabályok szerint az állami horgászvizsgán a következő ismeretekről kell számot adni:

 • a halgazdálkodási és halvédelmi jogszabályokról;
 • a Magyarországon élő halfajok meghatározásáról,
 • főbb biológiai jellemzőiről; az alapvető horgászmódszerekről;
 • a horgászzsákmánnyal való kíméletes bánásmódról;
 • a vízparti és a csónakból történő horgászat legfontosabb biztonsági szabályairól;
 • a halászati őrzés horgászokat érintő alapvető ismereteiről;
 • a horgászattal kapcsolatos legfontosabb vízügyi,
 • természet- és környezetvédelmi szabályokról;
 • az egyesületi tagságból eredő jogokról és kötelezettségekről,
 • a horgász szervezetek szerepéről;
 • a horgászattal kapcsolatos helyszíni hatósági és rendészeti intézkedésekről;
 • a horgászrendi szabályozások szerepéről, valamint a horgászetikáról.

Az elvesztett vagy megsemmisült állami horgászvizsga bizonyítvány pótlására az új bizonyítványt az állami horgászjegy bemutatása esetén megismételt vizsga nélkül is kiállítható.

  

Az állami horgászvizsga díjmentes! 

(Jelentkezés kötelező feltétele a www.mohosz.hu oldalon vagy tagegyesületben történő horgászregisztráció!)

 

 

A horgászvizsga menete

 1. Regisztráció 
  • elektronikus regisztráció - a leendő horgász személyes adatai a HORINFO rendszerbe kell rögzíteni (előzetesen önállóan a www.mohosz.hu, vagy tagegyesületben kerül elvégzésre)
  • papír alapon - személyes adatok felvételre kerülnek a vizsgatörzskönyvbe,
 2. Halfelismerés képekről (édes vizeinkben előforduló őshonos és idegenhonos halfajok és horgászati szempontból fontos adataik: tilalmi idők, méretkorlátozások stb.) 10 halfajból 7 pontos ismertetése szükséges a sikeres vizsgához
 3. Tesztlap kitöltés - 32 kérdés, minden esetben három válasz lehetőség közül kell a helyeset kiválasztani
 4. Tesztlapok kiértékelése,
 5. Sikeres vizsga esetén a horgászvizsga bizonyítvány kiállítása, átadása.

A vizsgabizonyítványt meg kell őrizni, mert később az okmányok elvesztése, más horgászegyesületbe történő átigazolás esetén szükség lehet rá.

 

 

A horgászvizsgára való felkészülést segítő tananyag: ITT ELÉRHETŐ

 

 

Magyarország horgászatot szabályozó, vagy azt érintő jogszabályainak gyűjteménye: 


Horgászat és horgászcélú halgazdálkodás jogi szabályozása:
• 2013. évi CII. törvény a halgazdálkodásról és a hal védelméről
• 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról
• 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról
• 44/2015. (VII. 28.) FM rendelet a halgazdálkodási vízterület különleges rendeltetésűvé nyilvánításának szabályairól (Hatályba lép: 2015.10.01.)

Szervezeti élet:
• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
• 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
• 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről

Halőrzés, halvédelem:
• 2012. évi CXX. törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról
• 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról
• 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról
• 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól

Egyéb, horgászatot érintő jogszabályok:
• 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet a víziközlekedés rendjéről
• 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól
• 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Hatósági eljárási díjak:
• 63/2012 (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól
• 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról

Állategészségügy (halszállítás, haltelepítések):
• 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről

Természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem:
• 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
• 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről (kárókatona gyérítésére vonatkozó szabályokat is tartalmazza!) 
• 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről
• 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről
• 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
• 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről

 

 

MOHOSZ tagszervezete
 
Magyar Országos Horgász Szövetség

Magyar Horgász  

 
MAGYAR HORGÁSZKÁRTYA

 

SZOLUNÁRIS NAPTÁR

ORSZÁGOS VÍZJELZŐ SZOLGÁLAT

ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

SZÁK állami jegy forgalmazás

  

 

Maty-ér

 Atka holtág

 

Objektum koordináták: X: -, Y: -
Gyorskereső:

  
© 2017. Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége

Keresés