2018.

 Érvényes a HECSMSZ kezelésében lévő, az alábbiakban részletezett, nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken.

Név

Víztérkód

Név

Víztérkód

Tisza és csatornák

06-003

Gyálaréti-holtág

06-007

Maros folyó

06-004

Körtvélyesi-holtág

06-008

Hármas-Körös folyó

06-005

Akolszögi-holtág

06-009

Atkai-holtág

06-031

Algyői-főcsatorna

06-024

Maty-éri víztározó

06-032

 

 


 (E vízterületeken a HECSMSZ által kiadott területi horgász engedélyek kötelező melléklete.)                                                                                              

 

A halgazdálkodásról és a halvédelemről szóló 2013. évi CII. törvényben és végrehajtási rendeleteiben, valamint más kapcsolódó jogszabályokban foglaltakon túl, a vízterületen és partján azalábbiak betartása kötelező. A területi horgász engedély csak a rajta feltüntetett évre kiállított állami horgászjeggyel és fogási naplóval, valamint MOHOSZ szervezeti tagságot igazoló bélyeggel érvényesített horgász igazolvánnyal rendelkező részére állítható ki, kivéve a turista állami horgászjegyes horgászokat. Személyazonosság igazolására alkalmas okmánnyal és a területi jegy mellékletéül kiadott, az engedélyes által megismert és aláírt Egységes Horgászrenddel a benne foglaltak szerint, az állami horgászjegy érvényességi idejéig jogosít horgászatra.

Általános, minden vízterületre érvényes rendelkezések

Tilos horgászni:

 • az adott napra megengedett és megtartott összes halmennyiség után, vagy arra a halfajcsoportra, amely esetében a mennyiségi korlátozást a horgász elérte, vagy meghaladta, esetenként versenyek vagy telepítés miatt,  illetve egyéb okokból, elrendelt részleges és teljes horgászati tilalom idején,
 • a táblákkal megjelölt területeken,
 • szemetes helyen, továbbá tilos cigaretta csikket, egyéb hulladékot a vízbe, vagy a parton szétszórni! 
  A horgászhelyet és annak környezetét a horgásznak kötelessége megtisztítani, tisztán tartani, a keletkezett szemetet elvinni. 
  Ennek elmulasztása esetén a halőr úgy jogosult eljárni, mintha az épp ott tartózkodó horgász szemetelt volna.

Tilos továbbá:

 • a 15 cm-nél kisebb dévér-, lapos, bagoly keszeget és sügért megtartani, azokkal csalizni,
 • a békéshalakat felbilincselni, vágóhorogot használni, azt a csónakban (horgászhelyen) tartani,
 • a távirányítású etetőcsónakot használni, a horgászhelyet, etetett helyet megjelölni, bóját használni (kivéve a külön jelölt bojlis horgászhelyek),
 • november 02. és március 14. közötti időszakban a vermelő halállományok védelme érdekében a halfogási tevékenységhez 
  szonárt használni,
 • a felszerelést, csalizott horgot (csónakkal, távirányítású hajóval, úszva, gumiruhában) behordani,
 • a bevetett horgászkészséget őrizetlenül hagyni, a felügyeletmásra bízni,
 • a megtartott halat eladni, a vízterületen cserélgetni, elajándékozni,
 • a vízterületen halat tisztítani,
 • a horgászhelyet a meglévő útvonalakon kívül máshonnan megközelíteni,
 • felázott földutakra (amíg a kerék szedi a sarat) járművel ráhajtani,
 • a természetvédelmi oltalom alatt álló területre háziállatot (kutyát) bevinni, ott fürdeni, a vízparton tüzet rakni, a védett állatfajok élettevékenységét zavarni, a vízparti növényzetet, nádat, sulymot irtani!

Egyéb általános szabályok:

 • A naponta megtartható összes halmennyiség 15 kg, kedvezményezett horgász esetében 8 kg. Amennyiben az egy darab fogott és megtartani kívánt hal tömege önmagában, vagy azon a napon korábban fogott halak tömegével együtt meghaladja 15 kg-ot, illetve kedvezményezettek esetén 8 kg-ot, úgy azt a horgász megtarthatja, de arra a napra a horgászatot be kell fejeznie. Az éves területi jegy hatályát veszti, így további horgászatra nem jogosít amennyiben a horgász megtartotta a területi jegyben 
  meghatározott ponty, vagy más darabszám-korlátozással védett halfaj és amur darabszámát. 
  Új területi jegy csak a HECSMSZ irodájában (6721 Szeged, Bocskai u. 2.), vagy a halőröknél váltható.
 • Gyermekjeggyel a HECSMSZ vízterületein egy úszós készséggel szabad horgászni, ott keszegfélékből és ezüstkárászból
  3 kg tartható meg naponta.
  A tagegyesületek vizein és más vízterületeken a jegyet kiállító vízkezelő szerv helyi horgászrendje az irányadó. 
  Gyermekhorgász csak felnőtt felügyelete mellett horgászhat.
 • Kedvezményes jeggyel rendelkező horgász a HECSMSZ vízterületein bármely engedélyezett horgászmódszerrel egy darab, egy horoggal szerelt készséggel, darabszám-korlátozással védett halakból vagy amurból napi 1 darabot, keszeg-félékből és  ezüstkárászból naponta 3 kg-ot, évente darabszám-korlátozással védett halakból és amurból 50 darabot, ebből 15 db pontyot tarthat meg.
 • Kedvezményes jegy váltására jogosult 3 éves kortól minden állami horgász jeggyel rendelkező horgász,  de 14 év alatti  horgász
   csak felnőtt felügyelete mellett horgászhat.
 • Egy vízterületen, egy napon csak egy területi jegy használható.
 • Napijegy érvényességi ideje 24 órára szól, melynek kezdetét és végét a váltás helyén a napijegyre fel kell tüntetni,
   kivéve azokat a vízterületeket, ahol éjszakai horgászati tilalom van, ott a kiadott napijegy csak a megjelölt napra érvényes.
 • Egy napijeggyel egy napra engedélyezett halmennyiség tartható meg.
 • Turista állami horgászjeggyel rendelkező személy jegye érvéhat és naponta 1 db darabszám-korlátozással védett halat vagy amurt és 3 kg keszegfélét vagy ezüstkárászt tarthat meg.
 • Kötelező felszerelési tárgy egy 15 kg-ig mérő digitális mérleg és legalább 1 méteres mérőszalag.
 • A megtartani kívánt darabszám-korlátozással védett halak és amur mért súlyát kifogásukat követően azonnal, a horgászat
  folytatása előtt, az egyéb halak mért súlyát a horgászat végén, több napos horgászat esetén minden nap éjfélig egy tizedes jegy pontossággal, kilogrammban köteles a horgász fogási naplójának megfelelő rovatába beírni. A naplóba bejegyzett ponty, amur és más darabszám-korlátozással védett faj súlyát azzal egy időben az éves területi jegy táblázatába is kötelező beírni. Ha a jegyen található külön ponty rovat, úgy a ponty csak oda, míg a többi darabszám-korlátozással védett faj és amur bármely rovatba bejegyezhető.
 • A bejegyzés csak maradandó tintával, hagyományos golyós tollal történhet.
 • Állatvédelmi okok miatt a darabszám-korlátozással védett halak kiemeléséhez a merítő szák használata kötelező. 
  Szájbilincsen csak ragadozó halak tarthatók.
 • A megtartott halat tilos kínos fulladásnak kitéve vödörben, nejlon zacskóban, vagy szárazon tárolni. A megtartott halakat a horgász köteles a horgászhelyén a vízben tartani. Békés halak élve tartásához kötelező a haltartó szák használata. 
  A merevítő karikával ellátott szák, illetőleg a pontyzsák használata különösen ajánlott.
 • A megtartani nem kívánt halat a lehető leggyorsabban, a legkíméletesebben kell visszabocsátani a vízbe.
 • Naplemente után biztonsági okokból a közvilágítással meg nem világított horgászhelyet kötelező jól láthatóan kivilágítani
  (a kapásjelzőn, úszón elhelyezett világító patron, önmagában nem elegendő). Pergetés során a fejlámpa használata kötelező.
 • Csónakot vízre bocsátani, csak névtáblával ellátva, a Víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény és végrehajtási 
  rendeleteinek betartásával lehet.
 • Robbanómotorral meghajtott vízi jármű a folyók kivételével csak szolgálati céllal használható.
 • A horgász köteles a közelében történő szabály- és fegyelemsértésről a halőröket értesíteni, szükség esetén, vagy kérésre az ellenőrök részére segítséget nyújtani.
 • Az árvízvédelmi töltésen járművel csak az ATIVIZIG-től külön megváltott „Töltésközlekedési hozzájárulással” lehet közlekedni.

A Körtvélyesi Holt-Tisza (06-008) vízterületre vonatkozó rendelkezések: 

Tilos az éjszakai horgászat:

 • május 1-től – augusztus 31-ig 22 órától – 5 óráig;
 • szeptember 1-től – április 30-ig 19 órától – 6 óráig.

 továbbá,

 • Tilos horgászni a szivattyútelep befolyó csatornájától a holtág északi végéig!
 • A holtágon csónakot vízre bocsátani, csak a Csónakhasználati engedély kiváltása után, névtáblával ellátva lehet.


A természetvédelmi hatósági és kezelői előírások alapján az országos jelentőségű védett természeti területeken található vízterületeken és a velük közvetlenül érintkező partszakaszoktól a védett területek határáig az alábbiak betartása kötelező:

 • Tilos holtágon robbanómotoros vízi jármű használata! (kivéve szolgálati céllal)
 • A természetvédelmi oltalom alatt álló területre háziállatot (kutyát) bevinni, ott fürdetni.
 • Tilos védett állatok (madarak, emlősök, kétéltűek) élettevékenységének zavarása!
 • Tilos a parti növényzet és vízi növényzet (sulyom) irtása!
 • Tilos a tűzgyújtás, a tűzrakás.
 • Tilos a helyszínen maradó mesterséges tárgyat elhelyezni az illetékes hatóság engedélye nélkül!
 • Csónakot rögzíteni élő vagy helyszínen kivágott növényzethez tilos!
 • Etetésre csak olyan etetőanyagot lehet használni, mely nem rontja a vízminőségét!

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


A HECSMSZ Egységes Horgászrendjének megszegése, a fogási napló szabálytalan vezetése esetén a területi engedély bevonásra kerül. 
Az Egységes Horgászrend ellen vétők, a szabálysértési és fegyelmi következményeken túlmenően a tárgy évre és a következő öt évre is kizárják magukat a HECSMSZ vizein való horgászatból. A HECSMSZ fenntartja azon jogát, hogy az általa kezelt vízterületre a horgászrendben nem szereplő rendelkezést vezessen
be, melyet a honlapján (www.horgazscsmszov.hu) és/vagy a helyszínen jól látható módon (pl. kitáblázással) tegyen közzé.


A HECSMSZ-t a kezelésében lévő vízterületeken horgászat közben, vagy azzal összefüggésben bekövetkezett balesetért
vagy kárért felelősség nem terheli.
A területi jegy megvásárlója a fenti szabályokat és rendelkezéseket tudomásul veszi, azokat magára nézve – a horgászrend aláírásával - kötelezőnek ismeri el, egyben hozzájárul ahhoz, hogy az ellenőrzés során feltételezett szabálysértés eseten róla
fotó, hang és mozgókép felvétel készüljön. Amennyiben a HECSMSZ vízterületein kapitálisméretű halat fogott, kérjük levélben, 
elektronikus levélben vagy személyesen küldje meg irodánknak a nevét, a hal súlyát, a fogás pontos helyét, idejét,
esetlegesen módszerét, körülményeit és a vízparton készült fotóját. A HECSMSZ vízterületein zsákmányolt halakról
rekordlistát vezet, amely weblapján folyamatosan megjelentet.

Óvja, védje a vizeink, vízpartjaink természeti környezetét, halállományát!
Kérjük a napi és éves megtartható halmennyiségeken belül is csak azt a halat tartsa meg, amelyre feltétlenül szüksége van!


Érvényes 2018. január 01-től.
HECSMSZ

 

MOHOSZ tagszervezete 

Magyar Országos Horgász Szövetség

 

 Magyar Horgász

 

Maty-ér

 Atka holtág

 

Szolunáris naptár

Országos Vízjelző Szolgálat

Országos

Meteorológiai Szolgálat

 Széchenyi Kártya elfogadóhely

SZÁK állami jegy forgalmazás

 

Objektum koordináták: X: -, Y: -
Gyorskereső:
© 2017. Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége

Keresés